Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and GraphicsIbrahim Günaltili (igunalti@ogu.edu.tr)

O projektivno proširenim linearnim prostorima

U ovom članku se pokazuje da je projektivno prošireni linearni prostor onaj linearni prostor čiji parametri su parametri komplementa podskupa konačne projektivne ravnine π reda n tako da niti jedan pravac nije odstranjen, a dovoljan broj pravaca gubi samo jednu točku.

Ključne riječi: linearni prostor, projektivna ravnina, afina ravnina, poluproširenje, paralelna klasa, projektivno prošireni linearni prostor

Članak u PDF-u.

Ivanka Babić, Ana Sliepčević (ibabic@tvz.hr)

Pravilni poligoni u projektivno proširenoj hiperboličkoj ravnini

Na Cayley-Kleinovom modelu projektivno proširene H-ravnine konstruiraju se pravilni, polupravilni i pravokutni poligoni, odnosno ortogoni. Neke su konstrukcije potpuno analogne euklidskima, a one za koje ne postoje euklidski analogoni, izvode se na originalne načine svojstvene H-ravnini. Posebno je zanimljiva konstrukcija defekta jednakostraničnog trokuta, što ima za posljedicu konstrukciju pravilnog sedmerokuta.

Ključne riječi: hiperbolička ravnina, pravilni poligon, ortogon

Članak u PDF-u.

Friedrich Manhart (manhart@geometrie.tuwien.ac.at)

Afina geometrija minimalnih ploha Minkowskog u R13

S jedne strane mi dajemo rezultate vezane uz afine invarijante žarišnih ploha minimalnih ploha Minkowskog, dok s druge istražujemo karakteristike afinih invarijanata u slučaju pridruživanja kod minimalnih ploha Minkowskog.

Ključne riječi: minimalne plohe Minkowskog, žarišne plohe, pridružene plohe

Članak u PDF-u.

Radimir Viher (viher@master.grad.hr)

O višestrukim korijenima polinoma 4. stupnja

U članku se istražuje veza između višestrukih korijena polinoma 4. stupnja P4(x) i njegove Descartesove kubne rezolvnete P3(x). Višestruki korijeni polinoma P4(x) razvrstani su ovisno o položaju svih korijena pripadne P3(x). Dobiveno je sedam tipova.

Ključne riječi: polinom 4. stupnja, Descartesova kubna rezolventa, tipovi korijena

Članak u PDF-u.Tatiana Olejníková (tatiana.olejnikova@tuke.sk)

Kružne plohe izvedene pomoću zavojnice na stošcu

Članak prikazuje kružne plohe koje nastaju rotacijom kružnice oko jednog brida trobrida pratioca na zavojnici stošca, koji se jednoliko giba duž zavojnice. Ova euklidska metrička transformacija sastoji se od rotacije oko jedne od koordinatnih osi i transformacije desno orijentiranog koordinatnog sustava u desno orijentirani sustav gibajućeg trobrida u svakoj točki zavojnice na stošcu. Ta je transformacija analitički prikazana funkcionalnom matricom 4. reda. Plohe su određene posebnim vrijednostima parametra koji utječe na njihov oblik. U članku je predstavljena vektorska jednadžba i nekoliko primjera ove grupe ploha. Primjeri su konstruirani pomoću računalnog programa Maple.

Ključne riječi: kružne plohe, zavojnica na stošcu, trobrid pratilac

Članak u PDF-u.Hans Günther Kopetzky, Hans Sachs (kopetzky@unileoben.ac.at)

Stošci 2. stupnja i AutoCAD

Raspravlja se o kosim kružnim stošcima i stošcima 2. stupnja, uglavnom s obzirom na izvedbu u računalnim algbarskim i CAD sistemima, posebno AutoCAD-u.

Ključne riječi: stožac 2. stupnja, kosi kružni stožac, eliptički stožac pratilac

Članak u PDF-u.

Daniela Velichová (daniela.velichova@stuba.sk)

Torusni čvorovi

U članku se prikazuje porodica ploha pod nazivom torusni čvorovi, koja se može promatrati kao podskup dvoosnih rotacijskih ploha Eulerovog tipa. Izvode se analitička prezentacija tih ploha te neka od njihovih geometrijskih svojstava. Raspravlja se o parametrima oblika, a na nekoliko se primjera ilustriraju zanimljivi oblici ploha.

Ključne riječi: torusni čvorovi, Eulerova trajektorija, dvoosne rotacijske plohe

Članak u PDF-u.

Željko Gjuranić (Zeljko.Gjuranic@t.ht.hr)

Modeliranje terena pomoću Delaunayjeve triangulacije

Delaunayova triangulacija je postupak modeliranja terena iz nepravilnog skupa točaka, kao što je geodetska izmjera. U članku je prikazana jedna od metoda proračuna triangulacije s teorijskom podlogom i nekoliko primjera upotrebe. Također je navedeno nekoliko primjera uporabe Voronoijevog dijagrama, i metoda proračuna.

Ključne riječi: Delaunayjeva triangulacija, Voronoijev dijagram, modeliranje terena, geodetski snimak

Članak u PDF-u.