Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


SADRŽAJ / CONTENTS


Pregledni rad
Norman John Wildberger: Univerzalna hiperbolička geometrija II: slikovni rad 3

Izvorni znanstveni radovi
Ana Sliepčević, Ema Jurkin: Puževi u hiperboličkoj ravnini 25
Márta Szilvási-Nagy: Dijelovi plohe konstruirani iz podataka o zakrivljenosti 29
János Pallagi, Benedek Schultz, Jenö Szirmai: Vizualizacija geodetskih krivulja, sfera i ekvidistantnih ploha u prostoru S2×R 35
Tibor Dósa: Ekvidistantne, vlastito-ekvidistantne i svojstveno-ekvidistantne krivulje u euklidskoj ravnini 41
Sonja Gorjanc, Tibor Schwarcz, Miklós Hoffman: O perspektivnim kolineacijama koje danu koniku preslikavaju u kružnice 47


SAŽECI / ABSTRACTS