Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics

Daniel Lordick (lordick@math.tu-dresden.de)

Rastavnice oblih ploha - linearni pristup involuciji konjugiranih tangenata u točkama kliznih ploha

U časopisu KoG 6 dana je konstrukcija tangenata rastavnice oblih ploha metodom ploha pratilica i njena primjena na rotacijske i zavojne plohe. U ovom radu ta se metoda proširuje i na klizne plohe. U onim točkama plohe za koje su poznate zakrivljenosti samo dviju konjugiranih tangenata postignuta je ograničena linearna konstrukcija involucije konjugiranih tangenata plohe. Na kraju rada razmatra se kružno raslojena zavojna ploha kao klizna ploha, čime se postižu daljnje elegantne konstrukcije tangenata. Opisani su i posebni slučajevi ove metode pri centralnoj rasvjeti. Daljnje pojedinosti o ovoj temi opisane su u [4].

Ključne riječi: Dupinova indikatrisa, oble plohe, pravčaste plohe, sjene

Članak u PDF-u.Ana Sliepčević (anasli@juraj.gradnz.grad.hr)

Pramen kružnica u izotropnoj ravnini

Promatraju se izotropne kružnice u modelu izotropne ravnine s apsolutnom figurom (f,F)u konačnosti. U usporedbi s euklidskom ravninom, u kojoj je pramen kružnica moguće zadati samo na pet različitih načina, pokazuje se da je u izotropnoj ravnini to moguće učiniti na devet načina. Konstruira se po jedna kružnica za svaki od zadanih pramenova.

Ključne riječi: geometrija, izotropna ravnina, izotropna kružnica

Članak u PDF-u.

Jasna Kos-Modor, Ema Jurkin (ejurkin@rgn.hr)

Rasjedi

Rasjedi su osnovne strukturne jedinice litosfere. Nastaju pucanjem i pomicanjem dijelova stijenske mase pod utjecajem sila gravitacije, ekspanzije ili kompresije. Stvaraju se dva stijenska bloka, krila rasjeda - krovinsko i podinsko krilo koji se pomiču duž rasjedne ravnine. Ovisno o pomicanju krovinskog krila prema podinskom razlikujemo normalne i reverzne rasjede. U kotiranoj projekciji dan je prikaz normalnog i reverznog rasjeda s dva profila.

Ključne riječi: kotirana projekcija, rasjed, rasjedna ravnina, krila rasjeda

Članak u PDF-u.

Sanja Hak, Sonja Gorjanc, Mario Uroš (sgorjanc@grad.hr)

Vizualizacije funkcija Gaussove i srednje zakrivljenosti u programu Mathematica

U radu je dan prikaz programa, pisanog u jeziku Mathematica, koji omogućuje bojanje plohe bojom koja je funkcija njene Gaussove ili srednje zakrivljenosti kao i crtanje grafova tih funkcija. Dano je deset primjera vizualizacija dobivenih pomoću tog programa. Članak je mali ulomak iz studentskog rada [7] koji je 2004. godine nagrađen Rektorovom nagradom.

Ključne riječi: Gaussova zakrivljenost, ploha, srednja zakrivljenost, vizualizacija

Članak u PDF-u.Jelena Beban Brkić, Vladimir Volenec (jbeban@geof.hr)

Leptiri u izotropnoj ravnini

Realna afina ravnina A2 se naziva izotropnom ravninom I2 ako je metrika u A2 inducirana apsolutnom figurom {f, F}, koja se sastoji od neizmjerno dalekog pravca f ravnine A2 i točke F Î f. U ovom je radu poznati Leptirov teorem smješten u izotropnu ravninu. Za taj teorem, kojeg od sada nazivamo Izotropnim leptirovim teoremom, dana su četiri dokaza.

Ključne riječi: izotropna ravnina, leptirov teorem

Članak u PDF-u.