Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


SADRŽAJ / CONTENTS


In memoriam
Sonja Gorjanc, Ana Sliepčević, Vlasta Szirovicza: Profesor Branko Kučinić (1936.-2008.)3

Pregledni znanstveni radovi
Gunter Weiß, Franz Gruber: Kako popćiti Telesov teorem?7

Originalni znanstveni radovi
Ema Jurkin: Automorfna inverzija i cirkularne kvartike u izotropnoj ravnini19
H. Bariş Çolakoglu, Rüstem Kaya: Pravilni poligoni taxicab ravnini27
Nilgün Sönmez: Trigonometrijski dokaz Steiner-Lehmusovog teorema u hiperboličkoj geometriji35
Tatiana Olejníková: Cikloidne kružne plohe37
Ayşe Bayar: O trigonometrijskim funkcijama u maksimalnoj metrici45

Stručni radovi
Marco Hamann: O konturi kugle u aksonometriji49
Vedran Car, Dino Dragun, Jelena Beban-Brkić: Multimedijski pristup u vizualizaciji polarne stereografske projekcije55


SAŽECI / ABSTRACTS