Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


SADRŽAJ / CONTENTS


Originalni znanstveni radovi
 
Z. Kolar-Begović: Afino pravilan ikozaedar upisan u afino pravilan oktaedar u
GS-kvazigrupi
3
H. B. Çolakoğlu: Trigonometrijske funkcije u m-ravnini 6
E. Jurkin, M. Šimić Horvath, V. Volenec: O Brocardovim točkama harmoničkog četverokuta u izotropnoj ravnini 11
I. Kodrnja, H. Koncul: Geometrijsko mjesto vrhova nedijalnog trokuta 19
G. Weiss: Nestandardni pristupi nizovima Fibonaccijevog tipa 26
B. Odenhal: Poopćene konhoide 35
N. J. Wildberger: Racionalna trigonometrija u višim dimenzijama i dijagonalno pravilo
za 2-ravnine u 4-dimenzionalnom prostoru
47

Stručni radovi
B. Janjanin, J. Beban-Brkić: Analiza izmjere Keopsove piramide 55


SAŽECI / ABSTRACTS