Znanstveno-stručno-informativni časopis  
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku  

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and GraphicsIMPRESUM

KoG
e-ISSN 1846-4068
Službeno glasilo Hrvatskog društva za geometriju i grafiku, objavljuje stručne i znanstvene radove iz područja geometrije, primjenjene geometrije i kompjutorske grafike.

Osnivač i izdavač
Hrvatsko društvo za geometriju i grafiku

Urednice
SONJA GORJANC
Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatska
JELENA BEBAN-BRKIĆ
Geodetski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatska

Uredništvo
SONJA GORJANC
Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatska
MILJENKO LAPAINE
Geodetski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatska
EMIL MOLŃAR
Matematički institut
Tehničko Sveušilište u Budimpešti
Mađarska
LIDIJA PLETENAC
Građevinski fakultet
Sveučilište u Rijeci
Hrvatska
HELLMUTH STACHEL
Institut za geometriju
Tehničko Sveušilište u Beču
Austrija
NIKOLETA SUDETA
Arhitektonski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatska
VLASTA SZIROVICZA
Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatska
VLASTA ŠČURIĆ-ČUDOVAN
Geodetski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatska
GUNTER WEISS
Institut za geometriju
Tehničko Sveušilište u Drezdenu
Njemačka

Grafičko oblikovanje
Miroslav Ambruš-Kiš

Grafička priprema
Sonja Gorjanc, Ema Jurkin

Ovitak
S. Mick, O. Röschel,
slika iz članka
Frameworks Generated by the
Octahedral Group

Tisak
"O-TISAK", d.o.o., Zagreb

URL adresa
http://www.hdgg.hr/kog

Naklada
250 primjeraka

Izlazi jednom na godinu

KoG se citira u:
Mathematical Review, MathSci, Zentralblatt für Mathematik

Ovaj broj časopisa financiralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa Republike Hrvatske.

IMPRESSUM

KoG
e-ISSN 1846-4068
Offical publication of the Croatian Society for Geometry and Graphics publishes scientific and professional papers from the fields of geometry, appplied geometry and computer graphics.

Founder and Publisher
Croatian Society for Geometry and Graphics

Editors
SONJA GORJANC
Faculty of Civil Engineering
University of Zagreb
Croatia
JELENA BEBAN-BRKIĆ
Faculty of Geodesy
University of Zagreb
Croatia

Editorial Board
SONJA GORJANC
Faculty of Civil Engineering
University of Zagreb
Croatia
MILJENKO LAPAINE
Faculty of Geodesy
University of Zagreb
Croatia
EMIL MOLŃAR
Institute of Mathematics
Technical University of Budapest
Hungary
LIDIJA PLETENAC
Faculty of Civil Engineering
University of Rijeka
Croatia
HELLMUTH STACHEL
Institute of Geometry
Technical University of Vienna
Austria
NIKOLETA SUDETA
Faculty of Architecture
University of Zagreb
Croatia
VLASTA SZIROVICZA
Faculty of Civil Engineering
University of Zagreb
Croatia
VLASTA ŠČURIĆ-ČUDOVAN
Faculty of Geodesy
University of Zagreb
Croatia
GUNTER WEISS
Institute of Geometry
Technical University of Dresden
Germany

Design
Miroslav Ambruš-Kiš

Layout
Sonja Gorjanc, Ema Jurkin

Cover Illustration
S. Mick, O. Röschel,
the figure from the paper
Frameworks Generated by the
Octahedral Group

Print
"O-TISAK", d.o.o., Zagreb

URL address
http://www.hdgg.hr/kog

Edition
250

Published annually

KoG is cited in:
Mathematical Review, MathSci, Zentralblatt für Mathematik

This issue has been financially supported by Ministry of Science, Education and Sport of the Republic of Croatia.