Znanstveno-stručno-informativni časopis  
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku  

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and GraphicsKoG
Znanstveno-stručno-informativni časopis

Osnivač i izdavač
Hrvatsko društvo za geometriju i grafiku

Izdavački savjet
Miroslav Ambruš-Kiš, Sonja Gorjanc, Ćiril Koludrović, Miljenko Lapaine, Vlasta Szirovicza

Urednica
Sonja Gorjanc

Oblikovanje i grafička priprema
Miroslav Ambruš-Kiš

Lektori
Mirna Bojanić-Rebac, Mario Rebac

Ilustracija na naslovnoj stranici
Vjekoslav Fabić-Holi, (HW/SW: Power Macintosh, MacroModel 1.5, Photoshop 3)

Adresa uredništva
10 000 Zagreb, Avenija V. Holjevca 15, Hrvatska
telefon: +385 (0)1 6670-509
telefaks: +385 (0)1 4561-206

Tisak
"O-tisak" d.o.o., Zagreb

Naklada
250 primjeraka

Časopis izlazi jednom godišnje

KoG
Scientific and Professional Information Journal

Founder and Publisher
Croatian Society for Constructive Geometry nad Computer Graphics

Board of Trustees
Miroslav Ambruš-Kiš, Sonja Gorjanc, Ćiril Koludrović, Miljenko Lapaine, Vlasta Szirovicza

Editor
Sonja Gorjanc

Design and Layout
Miroslav Ambruš-Kiš

Linguistic Advisers
Mirna Bojanić-Rebac, Mario Rebac

Cover page illustrations
Vjekoslav Fabić-Holi (HW/SW: Power Macintosh, MacroModel 1.5, Photoshop 3)

Editorial Address
10 000 Zagreb, Avenija V. Holjevca 15, CROATIA
phone: + 385 1 670 509
fax: + 385 1 4561 206

Print
"O-tisak" d.o.o., Zagreb

Circullation
250

Published annualy