Dr.sc. Ema Jurkin, prof.mat.

 

 

adresa: Zavod za matematiku,       

            informatiku i nacrtnu geometriju

            RGN-fakultet

            Pietottijeva 6, Zagreb

 

telefon: 01-5535-922

 

e-mail:  ejurkin@rgn.hr

 

 

 

Rođena u Zagrebu 1975. gdje završava osnovnu školu i V gimnaziju.

Diplomirala 1999. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu s temom Pravilni i polupravilni poliedri i stekla zvanje profesora matematike.

Magistrirala 2004. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu s temom Teoremi o leptiru, a doktorsku disertaciju pod naslovom Potpuno cirkularne krivulje četvrtog reda u hiperboličkoj i izotropnoj ravnini obranila 2008. godine.

Od 2000. godine zaposlena na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u suradničkom zvanju asistenta, a od 2012. u zvanju docenta. Drži vježbe iz kolegija Nacrtna geometrija i Nacrtna geometrija s računalnom grafikom.

 

Članstva:

-         Hrvatsko matematičko društvo,

-         Hrvatsko društvo za geometriju i grafiku,

-         International Society for Geometry and Graphics.

 

 

Popis radova:    http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=235286